Úsmev ako dar

Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (SPDDD Úsmev ako dar)
Poslanie: Spoločnosť Úsmev ako dar sa od začiatku svojho vzniku, od roku 1982 snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto:
… aby každé dieťa malo rodinu

Filozofia:„Sme presvedčení, že dieťa potrebuje pre zdravý psycho-sociálny vývoj prostredie úplnej rodiny s otcom a mamou.“ Len tak môže naplniť svoje potreby a zažiť bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá je základom kvality neskorších vzťahov a komunikácie. Stabilné a priaznivé rodinné prostredie dokáže adekvátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľadiť jeho potenciál a pripraviť ho na vstup do širšieho sociálneho kontextu.

„Za primárny záujem dieťaťa považujeme možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine.“ Ak dieťa takúto možnosť nemá, je preňho najvhodnejším riešením vyrastať u príbuzných. V prípade, že nie je reálna ani táto možnosť, môže pôvodnú rodinu zastúpiť náhradná rodina vo forme osvojenia alebo pestúnstva. Pokiaľ sa nedarí naplniť ani túto alternatívu, je potrebné pre dieťa zabezpečiť starostlivosť zariadenia, ktoré preňho vytvorí prostredie čo najviac pripomínajúce to rodinné.

Činnosť a práca spoločnosti Úsmev ako dar s rodinami a deťmi je založená na rozvoji rodičovských zručností, poznaní potrieb a pocitov i skúseností detí a ich bezpodmienečnom prijatí, rozvíjaní a spoznávaní i posilňovaní ich identity, ako aj na úcte k biologickej rodine detí. To všetko je robeno v zmysle Deklarácie práv Dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, schváleného Valným zhromaždením OSN dňa 20. novembra 1989, ako i pre ochranu rodiny a jej poslania v zmysle Charty práv rodiny.

Příspěvek pro neziskovou společnost Úsmev ako dar

Už druhá neziskovka ze Slovenska bude spolupracovat s Charitkami

ACNielsen

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt